mardi 25 septembre 2007

petition traduite en espagnom
PROU REPRESSIÓ ! PER L’ALLIBERAMENT DE TOTS ELS DETINGUTS POLÍTICS DEL MARROC ! COL.LECTIU 12 JULIOL 2007

L’INSAD (Instància nacional de solidaritat amb els detinguts d’opinió) és un marc unitari de l’esquerra social i política contra l’onada de repressió que s’ha manifestat recentment al Marroc. Des d’ella s’impulsa, entre d’altres iniciatives, una campanya militant per recollir un milió de signatures exigint l’alliberament dels militants arrestats i condemnats. En una conferència de premsa, l’INSAD va fer una crida per una solidaritat internacional activa i contínua. Una crida a la solidaritat internacional a la qual ESSF desitja associar-se plenament.
L’1 de maig, manifestants d’Agadir i de Ksar el Kebir, sobretot, van ser detinguts, torturats , inculpats i condemnats a dures penes de presó (dos i tres anys) per haver cridat eslògans « atemptant contra els valors sagrats del Regne », el que constitueix una violació patent del dret a la llibertat d’expressió i d’opinió.
A Beni Mellal, uns manifestants van ser arrestats després de la celebració d’una concentració pacífica de solidaritat amb els detinguts de l’1 de maig, i van ser inculpats pels mateixos delictes. Si alguns han estat absolts, d’altres s’han vist sorpresos per dures multes o condemnes de presó. Aquest és el cas de Bougrine, militant fundador de l’AMDH, de 72 anys, que ja va passar 18 anys a les presons de Hassan II i del seu pare Mohamed V. Bougrine constitueix tot un símbol de la continuïtat de la repressió que s’ha exercit sota el « regne dels tres reis » des de l’independència el 1956.
A Rabat, l’INSAD, que reuneix diverses associacions, sindicats i organitzacions democràtiques, va fer una crida per realitzar una concentració de solidaritat. Les forces de l’ordre van carregar contre els manifestants amb una violència desproporcionada. La solidaritat ha esdevingut un delicte. Colpejades, trepitjades, prop d’una trentena de persones van haver de ser hospitalitzades, entre les quals es comptava la nova presidenta de l’Associació Marroquina de Drets Humans, Khadija Ryadi. Aquesta intervenció policial va ser dirigida pel general Lâanigri, un dels principals responsables de les violacions dels drets humans, de la tortura erigida en sistema i de les desaparicions sota el regne de Hassan II, i encara en actiu.
Aquesta escalada repressiva desmenteix el discurs oficial sobre la constucció d’un estat de dret o amb avenços democràtics. Al reactivar les condemnes per atemptat contra els valors sagrats, es rememoren els judicis expeditius dels famosos « anys de plom ». Condemnes d’aquest tipus pretenen desanimar el combat de les forces democràtiques, dels moviments socials i dels ciutadans per una plena llibertat d’expressió i per la defensa dels drets socials i democràtics. L’AMDH recorda que « la repressió s’abat sobre els aturats, els treballadors, els funcionaris, els discapacitats i els defensors dels drets humans en un moment en el que aquells que saquegen els béns públics o cometen crims econòmics i polítics gaudeixen d’impunitat ». L’objectiu de tot plegat és combatre les lluites per un Marroc democràtic basat en la justícia social. No ho acceptarem i presentem la nostra solidaritat als moviments de resistència, democràtics i socials. Per això, exigim l’alliberament sense condicions de tots els presoners d’opinió, l’anul.lació dels seus judicis i l’aturada de la repressió del poder al Marroc.
PETICIÖ
Per l’alliberament dels detinguts d’opinió al Marroc ! Per l’aturada de la repressió de les resistències socials i democràtiques ! Fem arribar el nostre support als militants i adherents dels moviments socials, sindicals i democràtics, arrestats i inculpats per « atemptat contra els valors sagrats del Regne » després de les manifestacions de l’1 de maig o per haver manifestat simplement la seva solidaritat. Exigim el seu alliberament immediat i incondicional, l’anul.lació dels seus judicis així com el respecte integral del dret a l’expressió, a l’organització i a la manifestació. Ens solidaritzem amb aquells que lluiten per un Marroc democràtic i de la justícia social i exigim l’aturada de tota forma de repressió.
NOM I COGNOMS
PROFESSIÓ
ASSOCIACIÓ/PARTIT/SINDICAT
PAÍS
Envieu les vostres signatures per signar aquesta crida a : insadmai@mail.com
També podeu enviar faxos a les autoritats marroquines :
Primer Ministre : 0021237786656
Ministre de l’Interior : 0021237762056
Ministre de Justícia : 0021237765257 (email : alaoui@justice.gov.ma)
No oblideu enviar una còpia dels fax a : insadmai@gmail.com
¡BASTA DE REPRESIÓN! ¡POR LA LIBERACIÓN DE TODOS LOS DETENIDOS POLÍTICOS EN MARRUECOS! COLECTIVO 12 JULIO 2007
El INSAD (Instancia nacional de solidaridad con los detenidos de opinión) es un marco unitario de la izquierda social y política contra la oleada de represión que se ha manifestado recientemente en Marruecos. El INSAD impulsa, entre otras iniciativas, una campaña militante para recoger un millón de firmas exigiendo la liberación de los militantes detenidos y condenados. En una conferencia de prensa apeló a una solidaridad internacional activa y continua. Un llamamiento a la solidaridad internacional a la cual ESSF desea asociarse plenamente.
El 1 de mayo, unos manifestantes de Agadir y de Ksar el Kebir, sobre todo, fueron detenidos, torturados, inculpados y condenados a duras penas de cárcel (dos y tres años) por haber cantado eslóganes « atentando contra los valores sagrados del Reino », lo que constituye una violación patente del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
En Beni Mellal, unos manifestantes fueron detenidos después de la celebración de una concentración pacífica de solidaridad con los condenados del 1 de mayo y acusados de los mismos delitos. Si algunos fueron indultados, otros fueron condenados a duras multas o a la cárcel. Éste es el caso de Bougrine, de 72 años, militante fundador de la AMDH, que ya pasó 18 años en las cárceles de Hasán II y de su padre Mohamed V. Bougrine es todo símbolo de la continuidad de la represión que se ha ejercido bajo el « reino de los tres reyes » desde la independencia en 1956.
En Rabat, el INSAD, que reúne a varias asociaciones, sindicatos y organizaciones democráticas, organizó una concentración de solidaridad. Las fuerzas del orden cargaron contra los manifestantes con una violencia inaudita. La solidaridad se ha convertido en un delito. Golpeadas, pisoteadas, cerca de una treintena de personas tuvieron que ser hospitalizadas, entre ellas la nueva presidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, Khadija Ryadi. Esta intervención policial estuvo dirigida por el general Laanigri,, uno de los principales responsables de las violaciones de los derechos humanos, de la tortura erigida en sistema y de las desapariciones bajo el reino de Hasan II, todavía en activo.
Esta escalada represiva desmiente el discurso oficial sobre la construcción de un estado de derecho o con avances democráticos. La reactivación de la condena por atentado contra los valores sagrados recuerda los juicios expeditivos de los famosos « años de plomo ». Condenas de este tipo pretenden desanimar el combate de las fuerzas democráticas, de los movimientos sociales y de los ciudadanos por una plena libertad de expresión y la defensa de sus derechos sociales y democráticos. La AMDH recuerda que « la represión se abate sobre los parados, los trabajadores, los funcionarios, los discapacitados y los defensores de los derechos humanos en un momento en el que los que saquean los bienes públicos o cometen crímenes políticos y económicos gozan de impunidad ». El objetivo es combatir las luchas por un Marruecos democrático basado en la justicia social. No lo aceptaremos y presentamos toda nuestra solidaridad a los movimientos de resistencias, democráticos y sociales. Por eso, exigimos la liberación sin condiciones de todos los prisioneros de opinión, la anulación de sus juicios y el paro de la represión del poder en Marruecos.
PETICIÓN
¡Por la liberación de los prisioneros de opinión en Marruecos! ¡Por el paro de la represión contra las resistencias sociales y democráticas! Presentamos nuestro apoyo a los militantes y adherentes de los movimientos sociales, sindicales y democráticos detenidos e inculpados por « atentado contra los valores sagrados del Reino » después de las manifestaciones del 1 de mayo o por haber manifestado simplemente su solidaridad. Exigimos su liberación inmediata e incondicional, la anulación de sus juicios así como el respeto integral del derecho de expresión, organización y manifestación. Nos solidarizamos con los que luchan por un Marruecos democrático y de la justicia social y exigimos el paro de toda forma de represión.
NOMBRE Y APELLIDOS
PROFESIÓN
ASOCIACIÓN/PARTIDO/SINDICATO
PAIS
Enviad vuestras firmas para firmar esta petición a: insadmai@mail.com
También podéis enviar faxes a las autoridades marroquíes:
Primer Ministro : 0021237786656
Ministro del Interior : 0021237762056
Ministro de Justicia : 0021237765257 (email : alaoui@justice.gov.ma)
No olvidéis enviar una copia de los faxes a : insadmai@gmail.com

Aucun commentaire: